Последни написи

Spring Security со Spring Boot

Почетнички обид за Spring Security со Spring Boot – Дел 2

Во Дел 1 видовме колку лесно може да се обезбеди една Spring Boot апликација. Иако на многу базичен начин успеавме да вклучиме автентикација но само на еден вграден, default корисник. Цел на Почетнички обид за Spring Security со Spring Boot – Дел 2 е наместо да се користи вградениот корисник, да ги вчитаме корисниците од база на податоци. Среќа што... »

char или String со должина еден?

char или String со должина еден?

Извесен период со колега на работа имаме дискусија за тоа што е поомтимално кога треба да се конкатенира String со карактер? Дали да се користи char или String со должина еден? Или во код, што е подобро во однос на перформанси: “some string” + “.” или “some string” + ‘.’ ? Бајткод анализа Кодот чиј ба... »

adapter pattern

Конкретна примена на адаптер шаблонот

Шаблоните кога се учат теоретски знаат да бидат малку сувопарни. Пред извесно време ми се укажа реална можност за да направам конкретна примена на адаптер шаблонот. Еве кратко објаснување за тоа. Проблем Properties класата во Java дозволува вчитување на својства од датотека со својства. Проблемот е во тоа што методите кои што ни се на располагање о... »

Структури на податоци

низи во java

Низи во Java

блокирачки редици

Блокирачки редици во Java

Spring Boot

Spring Security со Spring Boot

Почетнички обид за Spring Security со Spring Boot – Дел 2

Почетнички обид за Spring Security со Spring Boot – Дел 1

Почетнички обид за Spring Security со Spring Boot – Дел 1

Распоредување на Spring Boot апликации

Распоредување на Spring Boot апликации

RESTful сервиси со помош на Spring Boot

RESTful сервиси со помош на Spring Boot

Spring Boot

Агилност

Агилност во 15 минути – видео од Henrik Kniberg